terms and conditions

Nederlandse versie 

Privacy statement
Deze website verzamelt geen persoonlijke informatie anders dan die is ingevoerd door degenen die onze producten kopen. Alle informatie die wordt verstrekt om een product te kopen, wordt uitsluitend voor dat doel gebruikt en wordt niet bekendgemaakt aan derden. Creditcardgegevens worden alleen bewaard als het verwerkingsbedrijf dit vereist om de goedkeuring van de transactie door de klanten aan te tonen.


Algemene voorwaarden

Hieronder vind U de algemeen geldende voorwaarden die van toepassing zijn als u een origineel kunstwerk of reproductie koopt via de webshop van marcel klever artist en via de website marcelkleverartist.nl  Als u andersoortige vragen heeft dan hieronder beschreven aarzel dan niet om contact op te nemen.


Webshop order en beveiligde betaling

We verkopen onze originele kunstwerken en reproducties via een Bigcartel webshop-format en deze bieden verschillende beveiligde betaalmethoden: Paypal of credit card. Marcel Klever artist verwijst voor de voorwaarden die gelden betreffende betalen met deze beveiligde betaalmethoden naar de geldende voorwaarden van PayPal en/of uw creditcard maatschappij en de voorwaarden die BigCartel.com (webshop voor artiesten en makers) daaraan stelt. 


Gelijktijdige aanschaf:

Gezien sommige kunstwerken op meerdere websites tegelijk te koop worden aangeboden kan het in uitzonderlijke gevallen zijn dat het door u aangekochte kunstwerk net bijna gelijktijdig is verkocht op een van deze ander website’s. Hier geldt dat het aankooptijdstip doorslaggevend is of u het kunstwerk daadwerkelijk verkrijgt. Mocht U hierbij (net) niet de eigenaar worden krijgt u het volledige bedrag inclusief evt betaalde verzendkosten retour.


Foto’s op websites en kleurechtheid

Wij doen ons uiterste best om de kleurweergave van de kunstwerken op de foto’s op onze website zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat enige kleurafwijkingen met het echte origineel voorkomen. Dit kan aan allerlei zaken liggen. Kleurafwijking van onze foto’s maar ook door kleurinstellingen van uw beeldscherm. U heeft altijd recht op herroeping. (Zie retourzendingen)


Verzend voorwaarden

Wij zullen uw verzending voorbereiden zodra uw betaling is bijgeschreven via PayPal of uw creditcard maatschappij op ons rekeningnummer.

U ontvangt gemiddeld binnen 2-3 werkdagen na bijschrijving een order bevestiging en een factuur via de door u opgegeven e-mail nadat u de bestelling geplaatst en betaald heeft. 

Wij zullen de uw order veilig en goed beschermd verpakken, en afhankelijk van uw bestelling deze z.s.m verzenden.  U ontvangt na verzending door ons dan een track en tracé code per e mail. 

Kunstwerken zullen 1) verzekerd, 2) met track en trace en 3) met tekenen voor ontvangst worden verzonden. Alle verzendingen zullen verzekerd worden voor minimaal de waarde van het kunstwerk.

U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een juist verzendadres.


Uw kunstwerken kunnen wereldwijd verzonden worden; De verzendingskosten die van toepassing zijn op uw land worden automatisch berekend. Let op: internationale douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.


Bewerkingen aan kunstwerk:

Als een kunstwerk nog bewerkt moet worden, zoals het op een frame plaatsen of inlijsen zal de voorbereiding op verzending wat langer duren vanwege evt levertijden van derden en de nog te verrichten werkzaamheden. (frame of lijsten) Gezien dit persoonlijk handwerk is zullen wij u per e mail zeer goed op de hoogte houden van de voortgang. Wij hechten hier aan goede communicatie om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen.


Overduidelijke schade bij ontvangst

Als u overduidelijke schade ziet wanneer uw pakket wordt afgeleverd kunt u de verzending weigeren als [beschadigd – terug naar afzender zenden] of u kunt het bezorg bedrijf de tracking laten markeren als [beschadigd ontvangen, onderhevig aan nadere inspectie]. Gelieve de claim onmiddellijk in te dienen! We raden ten zeerste aan om al het verpakkingsmateriaal te bewaren. Wanneer u belt, heeft u het trackingnummer van uw zending nodig, een beschrijving van de schade en de waarde ervan. Maak foto’s van het beschadigde pakket en stuur ze naar Marcel klever artist. info@marcelklever.nl


Retourzendingen en annuleringen (herroeping)
Als u artikelen wilt retourneren (met uitzondering van schilderijen in opdracht), moeten deze binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd voor terugbetaling. 

Items moeten in hun originele staat zijn. U bent ervoor verantwoordelijk dat het artikel in de oorspronkelijke staat en zonder schade aan Marcel Klever artist wordt geretourneerd. U krijgt daarna volledige restitutie van het artikel, alleen de verzendkosten worden niet terugbetaald. 

Houd er rekening mee dat als u het artikel via PayPal hebt betaald, PayPal u de teruggave van middelen in rekening kan brengen. Deze eventuele kosten worden niet door Marcel Klever artist gedekt. 


Mochten er redenen zijn waarom U ontevreden bent over de zending maar niet overgaat tot retourneren neem dan gerust binnen 14 dagen na ontvangst 


contact met ons op, zodat we de juiste acties in gang kunnen zetten om U naar tevredenheid te kunnen helpen. Wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid en meestal lukt het gewoon onderling een oplossing te vinden.


Overig recht

Gezien Marcel klever artist een Nederlands rechtspersoon is worden de kunstwerken geleverd onder de rechtsregels die gelden in de Nederlandse wetgeving. Dit geldt voor leveringen binnen Nederland en leveringen aan het buitenland.
algemene voorwaarden

versie april 2021English version

Privacy statement This website does not collect any personal information other than that entered by those who purchase our products. Any information provided to purchase a product is used solely for that purpose and is not disclosed to third parties. Credit card information is only kept if required by the processing company to demonstrate the approval of the transaction by the customers.


Terms and Conditions Below you will find the general terms and conditions that apply if you purchase an original work of art or reproduction via the web shop of marcel klever artist and via the website marcelkleverartist.nl.If you have questions other than those described below, do not hesitate to contact us.

Webshop order and secure payment

We sell our original artworks and reproductions through a Bigcartel webshop format and these offer several secure payment methods: Paypal or credit card. Marcel Klever artist refers for the conditions that apply to payment with these secure payment methods to the applicable conditions of PayPal and / or your credit card company and the conditions set by BigCartel.com (webshop for artists and makers).

Simultaneous purchase:

Given that some artworks are offered for sale on several websites at the same time, it may be in exceptional cases that the artwork you purchased was sold almost simultaneously on one of these other websites. Here, the purchase time is decisive as to whether you actually obtain the work of art. If you do not (just) become the owner, you will receive the full amount, including any paid shipping costs.

Photos on websites and color fastness

We do our utmost to reproduce the color reproduction of the artworks in the photos on our website as accurately as possible. However, there may be some color deviations from the real original. This can be due to all kinds of things. Color deviation from our photos, but also due to the color settings of your screen. You are always entitled to withdrawal. (See cancellations)

Shipping conditions

We will prepare your shipment as soon as your payment has been credited via PayPal or your credit card company to our account number.

On average, you will receive an order confirmation and an invoice via the e-mail you specified within 2-3 working days after payment has been placed and paid.

We will pack your order safely and securely and, depending on your order, ship it asap. After sending you will receive a track and trace code by e-mail.

Artworks will be shipped 1) insured, 2) with track and trace and 3) with signature for receipt. All shipments will be insured for at least the value of the artwork.

You are responsible for providing a correct shipping address.

Your artworks can be shipped worldwide; The shipping costs applicable to your country are automatically calculated. Please note international customs charges are the buyer's responsibility.

Edits to artwork:

If a work of art still needs to be edited, such as placing it on a frame or framing it, the preparation for shipment will take a little longer due to possible delivery times of third parties and the work still to be performed. (frame or frames) As this is a personal handiwork, we will keep you very well informed of the progress by e-mail. We value good communication here to avoid misunderstandings as much as possible.

Obvious damage upon receipt

If you see obvious damage when your package is delivered you can refuse the shipment as [damaged - return to sender] or you can have the delivery company mark the tracking as [received damaged, subject to further inspection]. Please submit the claim immediately! We strongly recommend that you save all packing materials. When you call, you will need your shipment tracking number, a description of the damage and its value. Take pictures of the damaged package and send them to Marcel klever artist. info@marcelklever.nl

Returns and cancellations (cancellation)

If you wish to return items (excluding commissioned paintings), they must be returned for a refund within 14 days of receipt.

Items must be in their original condition. You are responsible for returning the item in its original condition and without damage to Marcel Klever artist. You will then receive a full refund of the item, only the shipping costs are non-refundable.

Please note that if you paid for the item via PayPal, PayPal may charge you for the refund of funds. These possible costs are not covered by Marcel Klever artist.

If there are reasons why you are dissatisfied with the shipment but do not proceed to return, please feel free to within 14 days of receipt

contact us so that we can initiate the appropriate actions to help you satisfactorily. We value your satisfaction and we usually manage to find a mutual solution.

Other law

Since Marcel klever artist is a Dutch legal entity, the artworks are delivered under the legal rules that apply in Dutch law. This applies to deliveries within the Netherlands and deliveries abroad.


Terms and Conditions

version April 2021